Εκτύπωση

Διχαιολογητικά:

  1. Κοινὴ Πιστοποίηση

  2. Παράβολο Χαρτοσήμου τοῦ Δημοσίου ἀξίας 15 εὔρω συμπληρωμένο μὲ τὰ στοιχεῖα καὶ τῶν δύο μελλονύμφων)

  3. Ἀναγγελία Γάμου σὲ Ἐφημερίδα (ἐφόσον ἀπαιτεῖται)


Στοιχεῖα καὶ τῶν δύο μελλονύμφων

  1. Α.Φ.Μ.

  2. Α.Μ.Κ.Α.

  3. Ἀριθμὸς Δημοτολογίου Καλλικρατικοῦ Δήμου

  4. Φορέας ἡ φορεῖς Ἀσφάλισης

  5. Ἐπώνυμο τῶν τεκνῶν ποῦ θὰ γεννηθοῦν στὸν Γάμο

Τὰ παραπάνω (1-5) στοιχεῖα, θὰ δηλώνονται ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους μὲ προσωπικὴ Ὑπεύθυνη Δήλωση ἀπὸ τὸν καθένα στὸ Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Ἐφόσον δὲν προσέλθουν καὶ οἱ δύο αὐτοπροσώπως, οἱ ὑπεύθυνες δηλώσεις θὰ πρέπει νὰ εἶναι θεωρημένες ἀπὸ Κ.Ε.Π. ἢ Δημόσια Ἀρχὴ ἢ τὴν Ἐνορία ποῦ ἐκδίδει τὴν Κοινὴ Πιστοποίηση.

Σημείωση: Οἱ μελλόνυμφοι μαζὶ μὲ τὴν Ἄδεια Γάμου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τὸ Ἀποδεικτικὸ Τέλεσης, προσκομίζουν στὴν Ἐνορία ὅπου Θὰ τελεσθεῖ ὃ Γάμος ἃ) συμπληρωμένα ἀποκόμματα ΙΙαραβόλων καὶ β) Ὑπεύθυνες Δηλώσεις μὲ τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα.